ข่าวสารสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

  • 1
  • 2

การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

15-06-2564 Hits:82 news Super User - avatar Super User

การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประมวลผลภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจัดในรูปแบบ Onlline ผ่านโปรแกรม Google Meet  

Read more

ขอให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการรับวัคซีนผ่านมหาวิทยาลัย

15-06-2564 Hits:188 news Super User - avatar Super User

ขอให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการรับวัคซีนผ่านมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการรับวัคซีนผ่านมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประสานไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19

Read more

บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 62 (รหัส58) กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15-06-2564 Hits:122 news Super User - avatar Super User

บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 62 (รหัส58) กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด่วนครับ!! บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 62 (รหัส58) กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Click !!!!!  

Read more

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา

28-05-2564 Hits:104 news Super User - avatar Super User

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา

ขยายเวลารับสมัครทั้งระบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่  9 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2564

Read more

รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท

16-05-2564 Hits:92 news Super User - avatar Super User

รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท 

Read more

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รุ่น 1

14-03-2564 Hits:452 news Super User - avatar Super User

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รุ่น 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564รายละเอียดเพิ่มดูได้ จาก  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (google.com)

Read more

Freshy Night & Good Bye Senior Galaxy Stars

11-03-2564 Hits:131 news anon - avatar anon

Freshy Night &  Good Bye Senior  Galaxy Stars

  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ในกิจกรรม ------------------------------ Freshy Night & Good Bye Senior Galaxy Stars ------------------------------ ในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โดมอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป      

Read more

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อเรื่อง “ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”

11-03-2564 Hits:106 news anon - avatar anon

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อเรื่อง “ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”

  ติดตามรายละเอียด https://www.shortfilmaward.com/contest/detail/19?fbclid=IwAR0eyTOqUrzYg-UJn49wuNUdaooYmckXeFtpAHnZWbEfDd1FVnLdu22hDMQ

Read more