อาจารย์วิทวัส  สหวงษ์
(ค.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา