อาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์
(ปร.ด) คอมพิวเตอร์ศึกษา