อาจารย์พงษ์พัฒน์ สมใจ
(คอ.ม.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์