นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนฯเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการออกแบบการ์ตูน 3 มิติสาขาวิชาเทคโนฯเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการออกแบบการ์ตูน 3 มิติ และการประกวดแข่งขันการออกแบบตัวการ์ตูน 3 มิติ  ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนของสาขาวิชาประกอบด้วย
1. นายบัลลังก์ จารย์คุณ 2. นายพันเทพ บุไธสง  3. น.ส.ผกามาศ สุดาเดช นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน : อ.อนล  สวนประดิษฐ์