อาจารย์สาขาวิชาเทคโนฯเข้าอบรมGoogle Apps มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เข้าอบรม Google Apps เพื่อพัฒนาสื่อการสอน ได้แก่ อ.อนล  สวนประดิษฐ์ และอ.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ โดยวิทยากรจาก Google Thailand