อาจารย์สาขาวิชาเทคโนฯเข้าอบรมการพัฒนาผู้สอนมืออาชีพระหว่างวันที่ 18-22 กรกฏาคม 2558


อาจารย์สาขาวิชาเทคโนฯเข้าอบรมการพัฒนาผู้สอนมืออาชีพระหว่างวันที่ 18-22 กรกฏาคม 2558 ซึ่งมีวิทยากรชั้นนำจากประเทศมาเป็นวิทยากรอบรมและบรรยาย ทั้งเทคนิควิธีการสอน วิธีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมได้แก่ 1) อ.อนล  สวนประดิษฐ์ และอ.กรนาลิน สาริยา