รางวัลชนะเลิศ การออกแบบตัวละครแอนนิเมชั่น 3มิติ

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการออกแบบตัวละครแอนนิเมชั่น 3 มิติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบตัวละครแอนนิเมชั่น 3มิติ