ข่าวสารสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

  • 1
  • 2

การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

15-06-2564 Hits:82 news Super User - avatar Super User

การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประมวลผลภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจัดในรูปแบบ Onlline ผ่านโปรแกรม Google Meet  

Read more

ขอให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการรับวัคซีนผ่านมหาวิทยาลัย

15-06-2564 Hits:188 news Super User - avatar Super User

ขอให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการรับวัคซีนผ่านมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการรับวัคซีนผ่านมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประสานไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19

Read more

บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 62 (รหัส58) กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15-06-2564 Hits:122 news Super User - avatar Super User

บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 62 (รหัส58) กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด่วนครับ!! บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 62 (รหัส58) กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Click !!!!!  

Read more

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา

28-05-2564 Hits:104 news Super User - avatar Super User

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา

ขยายเวลารับสมัครทั้งระบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่  9 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2564

Read more

รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท

16-05-2564 Hits:91 news Super User - avatar Super User

รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท 

Read more

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รุ่น 1

14-03-2564 Hits:452 news Super User - avatar Super User

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รุ่น 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564รายละเอียดเพิ่มดูได้ จาก  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (google.com)

Read more

Freshy Night & Good Bye Senior Galaxy Stars

11-03-2564 Hits:131 news anon - avatar anon

Freshy Night &  Good Bye Senior  Galaxy Stars

  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ในกิจกรรม ------------------------------ Freshy Night & Good Bye Senior Galaxy Stars ------------------------------ ในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โดมอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป      

Read more

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อเรื่อง “ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”

11-03-2564 Hits:106 news anon - avatar anon

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อเรื่อง “ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”

  ติดตามรายละเอียด https://www.shortfilmaward.com/contest/detail/19?fbclid=IwAR0eyTOqUrzYg-UJn49wuNUdaooYmckXeFtpAHnZWbEfDd1FVnLdu22hDMQ

Read more

แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21

1) การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการพัฒนาสมรรถนะสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21

 2) การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้แนวใหม่ และ 3) การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง

 

1. การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการพัฒนาสมรรถนะสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21

ความรู้สำหรับเนื้อหาหลักเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ แต่ไม่มีความยั่งยืนสำหรับโลกในภาวะที่มีการแข่งขัน แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับสาระหลักในแต่ละรายวิชา แต่นักเรียนยังไม่ได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่องค์กรหรือตลาดงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้คงามรู้ของนักเรียนในการสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ริเริ่ม และแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ควรใช้เทคโนโลยีออย่างครบวงจรในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

2. การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้แนวใหม่

เพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนต้องเอาจริงเอาจังและมีบทบาท รวมทั้งการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนและโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในลักษณะที่มีความหมาย (meaningful)  ดังนั้น ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนการเรียนรู้และการเรียนการสอนแนวใหม่อย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการเรียนการสอนแบบใช้การวิจัยเป็นฐาน

3. การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง

เพื่อให้โรงเรียนและชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ ครูและผู้บริหารจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องและการพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางสำหรับการปรับมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

Use-of-Technology-in-Education1
http://teacherweekly.wordpress.com/2014/02/10/use-technology-comprehensively-to-develop-21st-century-skills/