อาจารย์สาขาวิชาเทคโนฯคอมฯศึกษาอาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
(ศษ.ด.) การบริหารการศึกษา  


อาจารย์สัญชัย  ครบอุดม
(ค.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


อาจารย์โยธิน จ่าแท่นทะรังค์
(ค.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


อาจารย์กรนาริน สาริยา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์
(ค.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา


อาจารย์วิทวัส  สหวงษ์
(ค.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

อาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์
(ปร.ด) คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

อาจารย์พงษ์พัฒน์ สมใจ
(คอ.ม.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์