^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขียนโดย Super User 818
การศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชานวัตกรรมการศึกษา เขียนโดย Super User 762
การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขียนโดย Super User 632