^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขียนโดย Super User 1043
การศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชานวัตกรรมการศึกษา เขียนโดย Super User 956
การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขียนโดย Super User 811