คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการนวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2561 โดย วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน