^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

Get Adobe Flash player

       ขอแสดงความยินดีกับ นายวายุ มาลี ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

และขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้ไปใช้สิทธิ์