การประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ประจำปี 2563 จำนวน 522 รูป วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์