^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว                                                                                                      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมเสริมสร้างเเละพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 6-7 กันยายน พศ.2563                                          ณ วัดกลางพระอารามหลวง จ.บรีรัมย์

https://drive.google.com/drive/folders/1x37u-fU1BnueO3GzfiPKFfX7FYXI68m1?usp=sharin