^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี2563 ณ หอประชุม ชั้น6 อาคารอเนกคุณาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ 24กันยายน 2563