พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี2563 ณ หอประชุม ชั้น6 อาคารอเนกคุณาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ 24กันยายน 2563