^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

Get Adobe Flash player
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณอาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์