^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

Get Adobe Flash player

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ได้รับโอกาสจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูประจำการด้านการเขียนโปรแกรมภาษา โค้ดดิ้ง เพื่อนำไปบูรณาการกับการสอนในสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ เป็นวิทยากรของโครงการในครั้งนี้