^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ได้รับโอกาสจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูประจำการด้านการเขียนโปรแกรมภาษา โค้ดดิ้ง เพื่อนำไปบูรณาการกับการสอนในสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ เป็นวิทยากรของโครงการในครั้งนี้