^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

Get Adobe Flash player

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มดูได้ จาก  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (google.com)

 

>> จำหน่ายใบสมัคร ชุดละ 100บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564
>> สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
>> สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
>> รายงานตัว ช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
>> ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
>> เปิดเรียน