ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (I C T)

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (I C T)

             จากที่ได้กล่าวถึงความหมายของ ICT ไปพอสังเขปแล้ว มาในตอนนี้จะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ ICT ดังกล่าว

I หรือ Information

             เป็นระบบจัดการสารสนเทศที่เราใช้ประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางสารสนเทศนั้น ในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์เราก็สามารถประมวลดังกล่าวได้เช่น

            • Input การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนโรงเรียนหนึ่งที่มีผู้เรียนจำนวน 100 คน เมื่อเราได้รายชื่อนักเรียนแล้วเราก็ทำการตรวจสอบข้อมูล รหัส ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ

            • Processing ด้วยสายตาเราเอง จากนั้นเราก็ทำการเรียงลำดับรหัสนักเรียน

            • Output แล้วสรุปว่ามีนักเรียนชายกี่คน นักเรียนหญิงกี่คน แยกตามชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนละกี่คน เท่านี้ก็จัดว่าเป็นการประมวลผลด้วยมือเป็นที่สำเร็จแล้ว


T หรือ Computer Technology

           ต่อเนื่องจากตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนข้างต้น หากโรงเรียนที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล โดยแยกได้ดังนี้
Input เก็บข้อมูลผู้เรียนมีจำนวนผู้เรียนมากถึง 1000 คน ขึ้นไป เราก็ไม่สามารถที่จัดทำการตรวจสอบข้อมูลและรายผลข้อมูลออกมาได้ทันตามความต้องการ ดังนั้นจึง
Processing ดังนั้นจึงนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำการตรวจสอบกรอกข้อมูลผู้เรียน และประมวลผลออกมาว่า
Output จากนั้นรายงานออกมาว่า มีนักเรียนชายกี่คน นักเรียนหญิงกี่คน แยกตามชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนละกี่คน และรายงานออกมาในลักษณะรูปกราฟต่าง ๆ

C หรือ Communication

           ต่อเนื่องจากตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนข้างต้น หากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนมาทำงานสาย เลิกงานก่อนและขาดงาน หรือ ผู้บริหารต้องข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช้า กลางวัน เย็น กลางคือ วันหยุด หรือต้องการข้อมูลในขณะที่ตนเองมิได้อยู่ที่โรงเรียน ฯลฯ นั้นหมายความว่ารายงานสารสนเทศก็จะขาดช่วงไม่สามารถใช้งานได้ทัน

            การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราสามารถทำโดย การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลนั้นตลอดเวลา แล้วทำการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เท่านี้เราก็สามารถเข้าดูข้อมูล ขอรายงานต่างๆ ได้ทุกทีทุกเวลาอย่างสะดวกสะบาย โดยไม่ต้องคอยรอเจ้าที่จัดเก็บข้อมูล ไม่ต้องรอวันทำการราชการ 

           จากที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดก็คือความสัมพันธ์ของของ ICT นั้นเอง ดังภาพประกอบคำอธิบายข้างต้น
 

 

ที่มา : http://www.ThaiWBI.com