^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะส่งสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์

 

เข้าสู่ระบบ