^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

เข้าสู่ระบบ